Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GOGRIP HIGH PERFORMANCE ACADEMY

ALGEMEEN
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanmelding voor en deelname aan door Gogrip georganiseerde trainingen, clinic’s en kampen. Door deelname aan Gogrip trainingen, clinic’s en kampen, gaan de ouders en of verzorger(s) akkoord met de algemene voorwaarden.

ARTIKEL-1
TRAININGEN, CLINIC’S, KAMPEN & SPORTACTIVITEITEN
Met training wordt bedoeld alle door Gogrip georganiseerde trainingen, zoals bijvoorbeeld: trainingssessie, clinic of kamp. Met Gogrip wordt bedoeld de verschillende sportactiviteiten binnen de academy. Onder de Gogrip Strippenkaart wordt verstaan het bedrag dat is verschuldigd voor deelname aan de door de Gogrip georganiseerde activiteit. Tevens is de Gogrip strippenkaart het toegangsbewijs voor de trainingen.

ARTIKEL 2
GOGRIP HIGH PERFORMANCE ACADEMY TRAININGEN
De Gogrip trainingen zijn op basis van 60 minuten en worden gegeven door een Gogrip opgeleide en gediplomeerde trainer. De Gogrip High Performance groep wordt ingedeeld op basis van leeftijd en onderverdeeld in de groepen 1 t/m 10. Gogrip trainingen worden geleid door trainers die in het bezit zijn van een VOG (bewijs van goed gedrag) uitgeven door het ministerie van Justitie.

ARTIKEL 3
GOGRIP HIGH PERFORMANCE AANMELDING EN INSCHRIJVING
Aanmelding voor één van de trainingsactiviteiten, geschiedt door het invullen en verzenden van het aanmeld- inschrijfformulier op de site bij Gogrip. Een aanmelding voor een activiteit wordt alleen in behandeling genomen indien en zodra Gogrip het volledig ingevulde aanmeld-/inschrijfformulier heeft ontvangen. Aanmeldingen voor deelname worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De speler ontvangt per email een bevestiging van de aanmelding. De speler wordt pas definitief geplaatst als aan de betalingsvoorwaarden, zoals op het aanmelding formulier is vermeld en de betaling is voldaan. Bij een naar het oordeel van Gogrip te gering aantal inschrijvingen voor een training, wordt deze geannuleerd. Van de annulering krijgt de speler uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de training, clinic, kampen en of sportactiviteiten een bevestiging. Gogrip heeft geheimhouding met betrekking tot de verstrekte informatie en persoonsgegevens.

ARTIKEL 4
GOGRIP HIGH PERFORMANCE VERHINDERING, AFGELASTING EN ANNULERING
Bij verhindering van de speler om een training bij te wonen, graag aangeven via what’s app: M.nr.: 06-22196719. Dit vanwege organisatie en veiligheid van de speler. Restitutie van de Gogrip Strippenkaart vindt helaas niet plaats. Gogrip behoudt zich het recht voor trainingen af te gelasten. Bij afgelasting van een training wordt naar een inhaalmoment gezocht. Bij annulering van een event georganiseerd door Gogrip, krijgt de speler hiervan uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de training bericht. Annuleringen door weersomstandigheden, kunnen helaas op dezelfde dag plaats vinden, de speler wordt zo snel mogelijk geïnformeerd, via Gogrip instagram, op de dag zelf. Er zal gezocht worden naar een passend inhaal moment. De speler wordt na overleg eventueel in een andere groep geplaatst. Slechts indien een speler redelijkerwijs niet in een andere groep kan worden geplaatst, vindt er restitutie plaats van de reeds betaalde Gogrip Strippenkaart. De Gogrip Strippenkaart dient binnen de daarvoor gestelde termijn, 5-8 weken, te worden gebruikt. (met uitzondering van vakantiedagen, feestdagen en verplichte dagen) De Gogrip Strippen op de kaart zijn niet meer geldig en bruikbaar na de verstreken periode en of gestelde termijn. 5-8 weken of na melding / overleg.

ARTIKEL 5
GOGRIP HIGH PERFORMANCE AANSPRAKELIJKHEID
Deelname aan de door Gogrip georganiseerde activiteiten geschiedt op eigenrisico. Gogrip is niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) of letsel veroorzaakt door en/of verband houdend met deelname aan door Gogrip georganiseerde trainingen, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of andere personen die door of vanwege Gogrip te werk zijn gesteld of van wier diensten door Gogrip gebruik is gemaakt, tenzij aan Gogrip opzet of grove schuld kan worden verweten. Gogrip maakt gebruik van de faciliteiten van verschillende sportverenigingen en sportzalen.De speler dient zich correct te gedragen, zowel binnen/buiten het veld, op het complex, als in de kleedkamer. Indien de speler zich niet correct gedraagt, kan de speler worden geschorst of worden verwijderd bij Gogrip. Normen en waarden staan hoog in het vaandel. Bij schade aan materiaal en eigendommen van Gogrip en of de club, wordt deze verhaald op desbetreffende speler. Gogrip is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook. Gogrip is niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen voor, tijdens of na de activiteit. Medische klachten worden door Gogrip vertrouwelijk behandeld.

ARTIKEL 6
GOGRIP HIGH PERFORMANCE ACADEMY
Gogrip verplicht haar deelnemers tot het dragen van scheenbeschermers, hockeyoutfit en een goede mond- en tanden beschermer inclusief verzekering bij en tijdens de hockeytraining. Tijdig aanwezig zijn m.b.t. aanvang training.

ARTIKEL 7
GOGRIP HIGH PERFORMANCE STRIPPENKAART EN BETALINGEN
Gogrip werkt op basis van strippenkaarten. De prijzen van de Gogrip Strippenkaarten en of activiteiten, worden vermeld op de website van Gogrip. De bedragen en of betalingen aan Gogrip, worden overgemaakt op de ABN AMRO Bankrekening nummer:506779084. IBAN: NL60ABNA0506779084. t.n.v. GoGrip te Lochem. Indien anders overeengekomen dient de betaling van de Gogrip activiteit minimaal 5 dagen voor aanvang van de training(en) in het bezit te zijn vanGogrip. De Gogrip strippenkaart dient in de daarvoor bestemde periode van vijf tot 8 weken aaneengesloten trainingen (met uitzondering van vakantiedagen, feestdagen en verplichte dagen) in z’n geheel te worden opgenomen. De Gogrip strippenkaart is gekoppeld aan vaste periodes van vijf- tot 8 weken. De niet gebruikte strip(pen) van de Gogrip strippenkaart is of zijn niet meer geldig buiten de overeengekomen periode. Uitzonderingen daar gelaten indien anders is overeengekomen. De aanvangsdatum van de desbetreffende periode is een vrije keuze. Na overleg bestaat er een mogelijkheid tot betaling in termijnen. Mocht er niet aan de betalingsverplichtingen worden voldaan, dan zal er een factuur worden verzonden voor de verschuldigde Gogrip Strippenkaart. Gogrip behoudt zich het recht om, nadat de betaling verplichting “binnen de door Gogrip gestelde betaling termijn” de betalingsverplichting over te dragen aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten worden dan samen met het verschuldigde bedrag op de betaling verplichte verhaald.

ARTIKEL-8
GOGRIP HIGH PERFORMANCE VIDEO EN FOTO’S
Opdrachtgever en deelnemer stemmen ermee in dat tijdens en/of rondom Evenementen van Gogrip waaraan deelnemer deelneemt geluidsopnames, video’s en of foto’s worden gemaakt met daarop herkenbare afbeeldingen van opdrachtgever en of deelnemer en dat deze door Gogrip gemaakte geluidsopnames , video’s en of foto’s door Gogrip mogen worden gebruikt voor alle doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot, redactionele, commerciële en of promotionele doeleinden. Indien men dit niet wenst, dient men dit voorafgaande aan de activiteit schriftelijk kenbaar te maken aan Gogrip.

ARTIKEL-9
GOGRIP HIGH PERFORMANCE WEBSITE
Copyright © GoGrip. Aan de inhoud van de website Gogrip.nl, kunnen geen rechten worden ontleend!

ARTIKEL-10
GOGRIP HIGH PERFORMANCE PUBLICATIE
Alle door Gogrip uitgegeven folders, flyers, informatie materiaal in de ruimste zin des woords even als alle artikelen en foto’s op de website. Zijn voor Publicatie ten strengste verboden. Mits Gogrip hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. Voor onze website geldt het Nederlands recht. Op onze website en op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden behandeld bij een Nederlandse rechter.

Opgemaakt te Lochem, Januari 2022.