Preloader
GET THE “GRIP” AND MAKE THE DIFFERENCE… Gogrip strippenkaart 2020. Schrijf je nu in en informeer naar de mogelijkheden!!                     Inschrijving via contact de site.                     Up2date zijn m.b.t. AFGELASTING, TRAININGEN, FOTO’S, VIDEO, CLINICS & EVENTS? GOGRIP INSTAGRAM: @SUNNY_GRIP. ONLY VOOR MEMBERS…                    42-44 weken SUNNY SUNDAY per jaar, de meest leerzame en leukste trainingen op basis van de Gogrip Strippenkaart. 5 top trainingen voor €55 NEW @GOGRIP NIEUWE LOCATIE HCOB, voorbereiding team trainingen nieuwe seizoen en of stilliggende periodes..               Trainingsgroep van maximaal 8-10 kinderen. CHECK de site en GOGRIP INSTAGRAM @SUNNY_GRIP voor „Breaking News” Gogrip indoor Papendal team training, informeer naar de mogelijkheden...                 Klik op de online-agenda voor data, tijden en de leeftijdscategorie.                             Vanuit het gevoel en automatisme de glimlach en het plezier. De eerste actie gevolgd door de derde- en vierde actie!                      Inschrijving via de site of informeer naar de mogelijkheden. Durf te springen AND go for it...

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gogrip High Performance Academy.

ALGEMEEN
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanmelding voor en deelname
aan door Gogrip georganiseerde trainingen, clinics en kampen.

Door deelname aan Gogrip trainingen, clinics en kampen, gaan de ouders en of
verzorger(s) akkoord met de algemene voorwaarden.

TRAININGEN, CLINIC’S, KAMPEN & SPORTACTIVITEITEN.
Met training wordt bedoeld alle door Gogrip georganiseerde trainingen, zoals
bijvoorbeeld een serie trainingen, een clinic of een kamp.

Met Gogrip wordt bedoeld de verschillende sportactiviteiten binnen de
Academy.

Onder de Gogrip Strippenkaart wordt verstaan het bedrag dat is verschuldigd
voor deelname aan de door de Gogrip georganiseerde activiteit.

GOGRIP HIGH PERFORMANCE ACADEMY TRAININGEN
De Gogrip trainingen zijn op basis van 60 minuten en worden gegeven door een
door Gogrip opgeleide en gediplomeerde trainer.

De Gogrip High Performance groep wordt ingedeeld op basis van leeftijd en
onderverdeeld in de groepen 1 t/m 8.

Gogrip trainingen worden geleid door trainers die in het bezit zijn van een
VOG (is ook bekend als bewijs van goed gedrag) uitgeven door het ministerie
van Justitie.

GOGRIP HIGH PERFORMANCE AANMELDING EN INSCHRIJVING.
Aanmelding voor één van de trainings activiteiten, geschiedt door het
invullen en verzenden van het aanmeldformulier op de site bij Gogrip.

Een aanmelding voor een activiteit wordt alleen in behandeling genomen
indien en zodra Gogrip het volledig ingevulde aanmeldformulier

heeft ontvangen.

Aanmeldingen voor deelname worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

De speler ontvangt per email een bevestiging van de aanmelding.

De speler wordt pas definitief geplaatst als aan de betalingsvoorwaarden,
zoals op het aanmelding formulier is vermeld en de betaling is voldaan.

Bij een naar het oordeel van Gogrip te gering aantal inschrijvingen voor een
training, wordt deze geannuleerd.

Van de annulering krijgt de speler uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de
training, clinic, kampen en of sportactiviteiten een bevestiging.

Gogrip heeft geheimhouding met betrekking tot de verstrekte informatie en
persoonsgegevens.

GOGRIP HIGH PERFORMANCE VERHINDERING, AFGELASTING EN ANNULERING
Bij verhindering van de speler om een training bij te wonen, vindt er geen
restitutie van de Gogrip Strippenkaart plaats.

Gogrip behoudt zich het recht voor trainingen af te gelasten.

Bij afgelasting van een training wordt naar een inhaalmoment gezocht.

Bij annulering van de training door Gogrip, krijgt de speler hiervan
uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de training bericht.

Annuleringen door weersomstandigheden, kunnen helaas op de zelfde dag plaats
vinden, de speler wordt zo snel mogelijk geïnformeerd op de dag zelf. Er zal
gezocht worden naar een passend inhaal moment.

De speler wordt na overleg eventueel in een andere groep geplaatst. Slechts
indien een speler redelijkerwijs niet in een andere groep kan worden
geplaatst, vindt er restitutie plaats van de reeds betaalde Gogrip
Strippenkaart.

De Gogrip Strippenkaart dient binnen de daarvoor gestelde termijn te worden
gebruikt.

De Gogrip Strippen op de kaart zijn niet meer geldig en bruikbaar na de
verstreken periode en of gestelde termijn.

GOGRIP HIGH PERFORMANCE AANSPRAKELIJKHEID
Deelname aan de door Gogrip georganiseerde activiteiten geschiedt op eigen
risico.

Gogrip is niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) of
letsel veroorzaakt door en/of verbandhoudend met deelname aan een door
Gogrip georganiseerde trainingen, het handelen of nalaten van haar
werknemers en/of andere personen die door of vanwege Gogrip te werk zijn
gesteld of van wier diensten door Gogrip gebruik is gemaakt, tenzij aan
Gogrip opzet of grove schuld kan worden verweten.

Gogrip maakt gebruik van de faciliteiten van verschillende sport
verenigingen en sportzalen.

De speler dient zich correct te gedragen, zowel binnen/buiten het veld, op
het complex, als in de kleedkamer.

Indien de speler zich niet correct gedraagt, kan de speler worden geschorst
of worden verwijderd bij Gogrip. Normen en waarden staan hoog in het
vaandel..

Bij schade aan materiaal en eigendommen van Gogrip en of de club, wordt deze
verhaald op desbetreffende speler.

Gogrip is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm
dan ook.

Gogrip is niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen voor,
tijdens of na de activiteit.

Medische klachten worden door Gogrip vertrouwelijk behandeld.

GOGRIP HIGH PERFORMANCE ACADEMY
Gogrip verplicht haar deelnemers tot het dragen van scheenbeschermers,
hockeyoutfit en een goede mond- en tanden beschermer bij en tijdens de
hockeytraining. Tijdig aanwezig zijn m.b.t. aanvang training.

GOGRIP HIGH PERFORMANCE STRIPPENKAART EN BETALINGEN
Gogrip werkt aan de hand van strippenkaarten.

Gogrip Strippenkaart. De prijzen van de Gogrip Strippenkaarten en of
activiteiten, worden vermeld op de website van Gogrip.

De bedragen en of betalingen aan Gogrip, worden overgemaakt op de ABN AMRO
Bankrekening nummer:506779084. IBAN: NL60ABNA0506779084. t.n.v. GoGrip te Lochem.

Indien anders overeengekomen dient de betaling van de Gogrip activiteit
minimaal 5 dagen voor aanvang van de training(en) in het bezit te zijn van
Gogrip. De Gogrip strippenkaart dient in de daarvoor bestemde periode van vijf aaneengesloten trainingen (met uitzondering van vakantiedagen, feestdagen en verplichte dagen) in z’n geheel te worden opgenomen.

De Gogrip strippenkaart is gekoppeld aan vaste periodes ( 1-2-3-4-5-6-7-8) van vijf weken.

De niet gebruikte strip(pen) van de Gogrip strippenkaart is of zijn niet meer geldig buiten de overeengekomen periode. Uitzonderingen daar gelaten indien anders is overeengekomen.

De aanvangsdatum van de desbetreffende periode is een vrije keuze.

Na overleg bestaat er een mogelijkheid tot betaling in termijnen.

Mocht er niet aan de betalingsverplichtingen worden voldaan, dan zal er een
factuur worden verzonden voor de verschuldigde Gogrip Strippenkaart.

Gogrip behoudt zich het recht om, nadat de betaling verplichting “binnen de
door Gogrip gestelde betaling termijn” de betalingsverplichting over te
dragen aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten worden dan samen met
het verschuldigde bedrag op de betaling verplichte verhaald.

GOGRIP HIGH PERFORMANCE VIDEO EN FOTO’S
Alle vormen van audio- en/of visuele opnames door Gogrip tijdens trainingen
of andere door haar georganiseerde activiteiten gemaakt, zijn eigendom van
Gogrip. Door aanmelding en of deel te nemen aan een van de activiteiten,
geeft men Gogrip het recht de opnames en beelden te gebruiken voor
commerciële en promotionele doeleinden. Indien men dit niet wenst, dient men
dit voorafgaande aan de activiteit schriftelijk kenbaar te maken aan Gogrip.

GOGRIP HIGH PERFORMANCE WEBSITE

Copyright © GoGrip | Designed by GMDHDesign

Aan de inhoud van de website Gogrip.nl, kunnen geen rechten worden ontleend!

GOGRIP HIGH PERFORMANCE PUBLICATIE
Alle door Gogrip uitgegeven folders, flyers, informatie materiaal in de
ruimste zin des woords even als alle artikelen en foto’s op de website. Zijn
voor Publicatie ten strengste verboden. Mits Gogrip hiervoor uitdrukkelijke
toestemming heeft verleend.

Voor onze website geldt het Nederlands recht

Op onze website en op deze voorwaarden is het Nederlands recht van
toepassing. Eventuele geschillen worden behandeld bij een Nederlandse
rechter.

Opgemaakt te Lochem, Januari 2013.

                                       
Translate »